Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Covid-19 coronavirus: Belgisch-Duitse grensarbeiders en telewerk

Nieuws - 20/05/2020
-
Auteur(s): 
Bernard Mariscal


Overeenkomstig artikel 25, §3 van de Belgisch Duitse overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting proberen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België de moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de toepassing van de overeenkomst, in onderlinge overeenstemming op te lossen. Aangezien de coronapandemie (Covid-19) een geval van overmacht is en de als reactie op die pandemie genomen maatregelen aanleiding kunnen geven tot grote onzekerheid over de fiscale situatie van de grensarbeiders, zijn de bevoegde autoriteiten van mening dat een akkoord in onderling overleg gewettigd is.

Deze regeling betreft de toepassing van artikel 15 van de overeenkomst in situaties waarbij een grensarbeider wegens maatregelen met betrekking tot Covid-19 of daarmee verband houdende maatregelen thuis werkt.

De werkdagen waarvoor bezoldigingen werden ontvangen en gedurende dewelke de dienstbetrekking thuis werd uitgeoefend ("thuiswerkdagen"), enkel wegens de door de Duitse of Belgische regering of de lokale autoriteiten genomen maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie, kunnen worden beschouwd als doorgebracht in de overeenkomstsluitende staat waar de grensarbeiders de arbeid zou hebben verricht zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.

Deze fictie kan niet worden toegepast op de werkdagen die de grensarbeiders zonder de voormelde maatregelen thuiswerkend of in een derde staat zou hebben doorgebracht. Meer bepaald kan ze niet worden toegepast op grensarbeiders die, uit hoofde van hun arbeidsovereenkomst, hun dienstbetrekking meestal thuis uitoefenen.

Grensarbeiders die een beroep doen op deze fictie, zijn verplicht ze op samenhangende wijze toe te passen in de twee overeenkomstsluitende staten en de informatie in verband hiermee te bewaren (dit wil zeggen een schriftelijke verklaring van de werkgever waarin die vermeldt welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend een gevolg is van de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie).

Uiteraard is die fictie enkel van toepassing als de beloningen voor de thuiswerkdagen effectief worden belast door de overeenkomstsluitende staat waar de grensarbeiders de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. Bijgevolg aanvaardt de grensarbeiders dat deze inkomensbestanddelen effectief worden belast in de overeenkomstsluitende staat waar hij zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie zijn dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend. Deze inkomensbestanddelen worden als 'effectief belast' beschouwd als ze opgenomen zijn in de belastbare grondslag, gebruikt om de belasting te berekenen.

Dit akkoord is geldig voor de periode van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020. Vanaf 31 mei 2020 wordt de toepassing van dit akkoord tot het einde van de volgende kalendermaand verlengd als de bevoegde autoriteiten van de twee landen dit ten minste een week vóór het begin van die volgende kalendermaand schriftelijk overeenkomen.

Bron: Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, www.fisconetplus.be, © FOD Financiën, 12.05.2020