Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Covid-19: Vanaf 12 januari quarantaine- en testplicht voor wie terugkeert uit hoogrisicogebied

Nieuws - 11/01/2021
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De werkverdeling in heel wat ondernemingen raakt in de knoop doordat de overheden in ons land een quarantaine- en testplicht hebben afgekondigd voor iedereen die terugkeert uit een gebied waar de kans op besmetting met covid-19 groter is dan in ons land. Hoewel die maatregel afgekondigd werd op het einde van de kerstvakantie, krijgt ze in Vlaanderen maar uitwerking vanaf 12 januari 2021, na publicatie van een uitvoeringsbesluit. Dat besluit legt ook de uitzonderingen om essentiële redenen vast.

Handhaving

Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse overheid een decreet goed dat het mogelijk maakt om de contactgegevens van personen die in quarantaine moeten gaan en een covid-19-test moeten afleggen, door te geven aan de burgemeesters, zodat de lokale overheden controle kunnen uitoefenen op het naleven van die verplichtingen. Hetzelfde decreet voert een quarantaine- en testplicht in voor elke persoon die vanuit een hoogrisicogebied terugkeert naar het Nederlandse taalgebied. Het besluit ter uitvoering van die bepalingen verscheen op 11 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad en treedt één dag later in werking.

Duur van de quarantaine

Volgens het uitvoeringsbesluit duurt de termijn van tijdelijke afzondering:
bij een besmetting of ernstig vermoeden van een besmetting met covid-19, mét symptomen: ten minste 7 dagen na de aanvang van de symtomen en dit tot de betrokkene ten minste 3 dagen zonder koorts is en de respiratoire symptomen verbeterd zijn,
bij een besmetting of ernstig vermoeden van een besmetting met covid-19, zonder symptomen: 7 dagen vanaf de datum van de covid-19-test,
bij een terugkeer uit een hoogrisicogebied: 10 dagen vanaf de laatste dag dat de betrokkene in een hoogrisicogebied is geweest. Als die persoon vanaf de 7e dag een negatieve covid-19-test aflegt, mag hij vroeger uit quarantaine gaan, en
voor elke andere persoon met een verhoogd risico op covid-19 (bv. omdat die persoon samenwoont of heeft samen gewerkt met één van voorgaande personen): 10 dagen vanaf het laatste contact dat geleid heeft tot het verhoogd risico op covid-19. Als die persoon vanaf de 7e dag een negatieve covid-19-test aflegt, mag hij vroeger uit quarantaine gaan.
De quarantaineplicht na een terugkeer uit besmet gebied of na contact met een hoogrisicopersoon, een besmet persoon of een vermoedelijk besmet persoon kan tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen als die activiteit niet kan worden uitgesteld.

Uitzonderingen op quarantaine- of testplicht

Het decreet laat 3 afwijkingen toe op de quarantaine- en testplicht voor personen die terugkeren uit hoogrisicogebied:
wanneer de terugkeerders maar een beperkte tijd in het hoogrisicogebied geweest zijn,
wanneer hun kans op besmetting laag wordt ingeschat, of
wanneer zij om essentiële redenen in dat gebied zijn geweest.
De Vlaamse regering vult dit verder aan: maar een beperkte tijd in hoogrisicogebied geweest zijn, betekent dat men er minder dan 48 uur is geweest. Er is een lage kans op besmetting wanneer de betrokkene dat zo aangeeft in zijn zelfevaluatie op het Passagier Lokalisatie Formulier. En de essentiële redenen voor een afwijking blijken in hoofdzaak essentiële functies te zijn: vervoerspersoneel, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners, zeevarenden, maar ook studenten. Het uitvoeringsbesluit selecteert zo 14 categorieën. In een aantal gevallen moeten die personen hun recht op afwijking kunnen bewijzen met een attest.

Handhaving

Het uitvoeringsbesluit bepaalt tot slot dat veldonderzoekers van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds fysieke bezoeken mogen afleggen om een contactonderzoek te voeren. Uiteraard mét het nodige beschermingsmateriaal. Bij aanvang van het bezoek vraagt de veldonderzoeker of de op te volgen persoon aanwezig is, legitimeert hij zich als veldonderzoeker, en vraagt hij om informatie. De veldonderzoek kan ook aanbevelingen doen.
In werking op : 12 januari 2021.
Buiten werking op: 31 december 2021.

Bron:  8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19,BS 11 januari 2021.