Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?


NAR-cao nr. 19/11: werkgeversbijdrage in openbare vervoerskosten stijgt op 1 juni

Nieuws - 15/04/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 juni 2024 stijgt de bijdrage van werkgevers in de prijs van de NMBS-abonnementen voor woon-werkverkeer. Dat blijkt uit NAR-cao nr. 19/11 van 8 april 2024.
De sociale partners binnen de NAR hebben beslist om de verplichte tussenkomst van de werkgever in de kosten van een treinabonnement (NMBS) te verhogen tot 71,8% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs (prijs 1 februari 2024). Hiervoor wordt de tabel met forfaitaire bedragen (opgenomen in basiscao nr. 19/9) die als basis dient voor de berekening van de tussenkomst van de werkgever vervangen.
De sociale partners beslisten in diezelfde wijzigingscao nr. 19/11 ook om de werkgeversbijdrage in de prijs van de NMBS-abonnementen de komende jaren verder te laten evolueren. Ze voorzien voor de periode van 1 januari 2025 tot 31 januari 2029 een jaarlijkse aanpassing (telkens op 1 februari) van de forfaitaire bedragen voor de werkgeverstussenkomst. Voor die jaarlijkse aanpassingen zal rekening worden gehouden met eventuele tariefwijzigingen die de NMBS doorvoert. De jaarlijkse verhoging van de forfaitaire bedragen is evenwel beperkt tot 2,5%. De actuele forfaitaire bedragen voor deze jaren zullen worden gepubliceerd op de website van de Nationale Arbeidsraad.
Tot nog toe was voorzien in een tweejaarlijkse evaluatie van de tabel met forfaitaire bedragen. Doch werden de huidige bedragen niet meer gewijzigd sinds 1 juli 2019. De sociale partners willen korter op de bal spelen via een jaarlijkse aanpassing.
De wijzigingscao 19/11 bepaalt verder ook de werkgeverstussenkomst in de prijs van Flex-abonnementen van de NMBS en verankert het de opheffing van de minimumgrens van 5km die voorafgaand aan 1 juli 2020 al voorzien was voor de bijdrage van de werkgevers in de prijs van het abonnement voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer (tram, metro, bus of waterbus), in de tekst van cao nr. 19/9.
De wijzigingen aan cao nr. 19/9 door cao nr. 19/11 zijn niet van toepassing op de bestaande op sectoraal of ondernemingsniveau gesloten cao’s die voorzien in een werkgeversbijdrage in het privévervoer van de werknemers en die voor de berekening van die bijdrage verwijzen naar de tabellen in bijlage 1 of 2 bij cao 19/9.
In werking: 1 juni 2024. Cao nr. 19/11 is gesloten voor onbepaalde duur.

Bron:  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/11 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers,NAR, 8 april 2024.