Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?


Sekswerkers onder arbeidsovereenkomst

Nieuws - 11/06/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Sekswerk werd vroeger gedoogd. Het was echter niet erkend of omkaderd door een wet. Voortaan hebben sekswerkers een sociaal statuut en moeten ze een arbeidsovereenkomst ondertekenen.

Ondertekende arbeidsovereenkomst

De traditionele bepalingen van de arbeidsovereenkomst van de wet van 3 juli 1978 zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van sekswerkers. Er bestaan enkele uitzonderingen.
De sekswerker moet een arbeidsovereenkomst ondertekenen:
die schriftelijk is;
alvorens het werk aan te vatten.

Verboden voor minderjarigen en studenten

Sekswerk mag niet worden uitgevoerd door minderjarigen of studenten.
Een minderjarige kan geen sekswerker zijn. Enkel meerderjarige personen kunnen een arbeidsovereenkomst voor sekswerker afsluiten.
Een persoon met het hoofdstatuut van student mag geen sekswerker zijn.

Vormen van de arbeidsovereenkomst

Sekswerk kan niet worden uitgevoerd in het kader van
een flexi-jobarbeidsovereenkomst;
gelegenheidswerk.

Recht om een klant te weigeren

De sekswerker is niet verplicht om alle prostitutiehandelingen uit te voeren. Hij kan:
een klant weigeren;
weigeren om bepaalde seksuele handelingen te verrichten;
een seksuele activiteit stopzetten of onderbreken;
zelf voorwaarden opleggen aan een seksuele activiteit.
De sekswerker is beschermd wanneer hij weigert een seksuele handeling uit te voeren.
Hier volgen verscheidene voorbeelden van bescherming:
De werkgever kan de sekswerker niet ontslaan omdat hij geweigerd heeft een seksuele handeling uit te voeren.
Indien de sekswerker seksuele betrekkingen met een klant of het verrichten van bepaalde seksuele handelingen meer dan 10 keer in 6 maanden weigert, komt op verzoek van de werknemer of de werkgever een dienst tussenbeide.
Deze dienst gaat na of de werkgever de bepalingen inzake welzijn op het werk naleeft.
Wanneer een sekswerker weigert een seksuele handeling te verrichten en de werkgever binnen 6 maanden een nadelige maatregel treft ten aanzien van de werknemer, moet de werkgever bewijzen dat hij deze nadelige maatregel niet heeft genomen omdat de werknemer heeft geweigerd een seksuele handeling te stellen.

Ontslag nemen zonder opzegging of vergoeding

De sekswerker kan ontslag nemen zonder opzegging of zonder betaling van een vergoeding.
Als een sekswerker ontslag neemt, mag hij niet worden bestraft door werkloosheid.

Aanstellen van een vertrouwenspersoon

Er moet een vertrouwenspersoon aangeduid zijn, ongeacht het aantal werknemers.
Indien er meer dan 20 werknemers zijn, moet minstens één van de vertrouwenspersonen tot het personeel behoren.

Erkende werkgever

De werkgever moet erkend zijn om sekswerkers tewerk te stellen.
De erkenning kan worden geschorst of ingetrokken wanneer de werkgever:
niet langer voldoet aan de voorwaarden voor erkenning;
de bepalingen van deze nieuwe wet niet naleeft.
Voorwaarden voor erkenning:
de werkgever is een rechtspersoon;
de werkgever heeft een maatschappelijke zetel of bedrijfszetel in België;
de bestuurders worden geïdentificeerd aan de hand van hun naam, voornaam en rijksregisternummer;
de bestuurders mogen nooit veroordeeld zijn als dader, mededader of medeplichtige voor verscheidene strafbare feiten opgesomd in artikel 14, 1e lid, 4° van de wet van 3 mei 2024;
de statuten vermelden dat alle rechten en vrijheden van de sekswerkers worden geëerbiedigd.
Indien de werkgever aan deze voorwaarden voldoet, verlenen de ministers bevoegd voor Justitie en voor Werk de erkenning.
Tijdens de erkenningsperiode moeten andere voorwaarden worden nageleefd:
de werkgever mag de uitoefening van het werkgeversgezag en zijn verplichtingen niet uitbesteden aan onderaannemers;
de bestuurders, het leidinggevend en toezichthoudend personeel mogen nooit veroordeeld zijn als dader, mededader of medeplichtige voor verscheidene strafbare feiten opgesomd in artikel 14, 1e lid, 4° van de wet van 3 mei 2024;
er is een referentiepersoon beschikbaar gedurende de hele prestatietijd;
de werkgever eerbiedigt het geldende arbeids-, socialezekerheids-, vennootschaps-, handels- en fiscale recht, en de collectieve arbeidsovereenkomsten;
socio-medische organisaties en professionele verenigingen van sekswerkers moeten toegang krijgen tot de lokalen;
elke kamer moet over een alarmknop beschikken. Wanneer de sekswerker buiten de inrichting werkt, moet hij over een mobiele alarmknop beschikken. De alarmknop staat in verbinding met de referentiepersoon.

Evaluatie van de wet

De regering evalueert de wet vanaf 1 december 2026 (2 jaar na de inwerkingtreding ervan).

Inwerkingtreding

De wet van 3 mei 2024 is van toepassing met ingang van 1 december 2024.

Bron:  3 mei 2024 – Wet houdende bepalingen betreffende sekswerk onder arbeidsovereenkomst,BS, 6 juni 2024, p.70643.